Amaç ve Hedeflerimiz
15 Aralık 2023

KURUMSAL AMAÇLAR VE HEDEFLER

Çankaya ilçesinde hizmet veren bir ağız diş sağlığı merkezi olarak hasta profilimizin beklentileri doğrultusunda hizmet çeşitliliği sağlamak ve sürdürmek , Merkez ve bağlı semt polikliniklerinde mevcut insan kaynağını etkin ve verimli kullanmak , yapısal koşullarda mümkün olan en etkili iyileştirmeleri yapmak , finansal olarak kendi kendine yetebilen bir kurum olmak

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunumunda amaçlarımız  ve hedeflerimiz şu ilkeler doğrultusunda sıralanır;

-Hakkaniyetli; hastalara, başka hiçbir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit hizmet verilmesinin tüm hizmet birimlerinde güvence altına alınması için; hizmet içi eğitimlerdeHasta hakları ve sorumlulukları konusunda, hasta mahremiyeti konunun vurgulanması, hasta anketleri ve ünite içi değerlendirmelerde konunun takip edilmesi

 -Hasta odaklı; hastanın ihtiyaç ve beklentileri için;hastanın teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinde aktif katılımının sağlanması için; hastalara işlem öncesi sözel olarak bilgilendirme yapılması, aydınlatılmış onam formları ile hastaların tedavi süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, hasta bilgilendirme formları aracılığı tedavi sonrası yapılacaklar hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması

 -Hasta güvenliği; önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri, kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için; hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, hasta güvenliği konulu eğitim verilmesi, istenmeyen olay bildirim sistemi ile hasta güvenliğini ilgilendiren olay bildirimi( ilaç güvenliği, bilgi güvenliği, cerrahi güvenlik, radyasyon güvenliği, düşmeler, tıbbi cihaz güvenliği vb.) ile düzenli kontrol ve iyileştirmeleri gerçekleştirme.

-Sağlıklı çalışma yaşamı için çalışanları için ideal ve güvenli bir çalışma ortamı için; her yıl tehlike ve risklerin periyodik olarak gözden geçirilmesinin sağlanması. İstenmeyen olay bildirimleri ve ramak kala olay bildirimlerini değerlendirme ve gerekli önlemlerin alınması.

-Sürekli; tıbbi hizmetlerin devamlılığının sağlanması için; nöbet hizmeti verilmesi ile hizmetin devamlılığının sağlanması, hastanın değişiklik talebi yoksa tedavisini daha önce yapan hekime yönlendirilmesi, hasta tıbbi bilgilerinin ulaşılabilir olması ve veri kaybını engellemek için yedekleme yapılması.

-Etkili; planlanan hedeflere ulaşmak için; her yıl yapılan öz değerlendirme sonucu ve kalite göstergelerinden elde edilen verilerin izlenmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması.

-Etkin; hizmeti kalite standartlarında ve doğru verebilmek için; her yıl kurumun sağlıkta kalite ve hizmet içi çalışmalarını kapsayan eğitim planı hazırlanması, tatbikatların yapılmasının sağlanması.

 -Verimli; hizmet sunumunda hedeflere en az kaynak kullanımı ile ulaşılması için; her yıl atık yönetim planı yapılması, stok yönetiminin sistem üzerinden sağlanması, ünite içi değerlendirme ve eğitimlerle enerji tasarrufunun sağlanması.

-Uygun; hizmet sunumunda” önce zarar verme” ilkesine bağlı kalmak içinyeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi, kurum içi kalite çalışmalarına yönelik eğitim ve kongre, kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların katılımının sağlanması.

 -Zamanlı; kabul edilebilir süre içerisinde yapılabilmesi için; merkezimizde nöbet hizmeti verilmekte; hastalarımızın mağdur olmaması için randevulu hasta dışında ayaktan gelen acil hastalarda mutlaka muayene edilmesi, hasta bekleme süreleri ve randevu sürelerinin takip edilmesi gerektiğinde düzeltici faaliyet başlatılması hedeflenir.